BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale shpall procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar, si më poshtë vijon:

  • 2 (Dy) Punëtorë varrezash në Njësinë Administrative Kashar
  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: A.SH.F Njoftim për vende të lira pune