BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist Inxhinier Ndërtimi – Kategoria e pagës III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist Inxhinier Ndertimi- SH.P.K Rishpallje per vend te lire pune (1)

  • 2 (dy) Punëtorë varrezash në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës II

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Punetor varrezash Sharre – SH.K.P Njoftim per vend te lire pune