BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

  • Teknik Ndërtimi në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës IX

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Teknik Ndertimi në Sektorin Tufinë – SH.K.P Rishpallje per vend te lire pune 22.04.2024