BASHKIA TIRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015, date 17 .12.2015 «Per veteqeverisjen vendore”; Ligjit nr.7961, date
12.07 .1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar), Urdherit te Kryetarit te Bashkise
Tirane nr.3489/1, date 06. 10.2022 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Agjencise se
Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi te Bashkise Tirane”, Agjencia e Sherbimeve Funerale
rishpall proceduren e konkurimit per nje vend te lire pune per pozicionin:

  • Teknik Ndertimi ne Sektorin Tufine – Klasa e pages IX

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Agjencia e Sherbimeve Funerale