BASHKIA TIRANË , AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë 2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale shpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

 

1 (një) Përgjegjës i Varrezave Tufinë

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Pergjegjes Sektori Tufine – SH.K.P Njoftim per vend te lire pune