BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

  • Teknik Ndërtimi në Sektorin Sharrë

Fituesi për pozicionin Teknik Ndërtimi është si më poshtë vijon:

– Bledar Xhepa

Njoftohet fituesi i mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 29.04.2024.

 

  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk

Fituesi për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

1. Naim Karaj

Njoftohet fituesi i mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 29.04.2024.