BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

– Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

 

Fituesi për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

– Lirije Shima

 

Njoftohet Znj. Lirije Shima për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 08.09.2023

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin si më poshtë:

 

 

– Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik

Kategoria II-b

 

Kandidat fitues është :

 

1. Arlinda Kruja 89 pikë

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; kreut II, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin si më poshtë:

 

 

– Përgjegjës, Sektori i menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndërmarrjeve,

Drejtoria juridike

 

kategoria e pagës III-a

 

 

Kandidat fitues është :

1. Lulzim Mashi 91 pikë