BASHKIA SKRAPAR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele , ngritje  në detyrë  dhe pranim nga jashtë shërbimit civil  për pozicionin :

 • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social , Kategoria e pagës II-b.
 • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit , Kategoria e pagës II-b.
 • 1(një) Përgjegjës i Prokurimeve ,në Drejtorinë Juridike/Prokurimeve/Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjëse e Tatim Taksave , në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike , Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjëse e Financës ,në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar,Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit , Kategoria e pagës II-b.
 • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social , Kategoria e pagës II-b.
 • 1(një) Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike , Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjëse e Financës ,në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar,Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjës i Prokurimeve ,në Drejtorinë Juridike/Prokurimeve/Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës III-a.
 • 1(një) Përgjegjëse e Tatim Taksave , në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR BASHKIA SKRAPAR
 • BASHKIA SKRAPAR 1
 • BASHKIA SKRAPAR 2
 • BASHKIA SKRAPAR 3
 • BASHKIA SKRAPAR 4
 • BASHKIA SKRAPAR 5
 • Shpallje_per_Vendet_te_Lira_Pune