BASHKIA SKRAPAR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”.
Njësia përgjegjëse në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

  • 1 Specialist  Prokurimesh ne Drejtorinë e Sherbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerezore njofton se kandidati fitues është:
  1. Z. Ernest Ymeri
  • 1Inspektore te Ardhurash ne Drejtorinë e Ekonomise, Finances dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:
  1. Znj. Ilda Osmani

 

  • 1 Inspektore Menaxhimi te Aseteve  ne Drejtorinë e Ekonomise, Finances dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:
  1. Znj. Habibe Breshani
  • 2 Specialiste Protokolle – Arkive ne Drejtorinë e Sherbimeve Ligjore,Prokurimeve dhe Burimeve Njerezore njofton se kandidati fitues është:
  1. Znj. Daniela Jaupi
  2. Znj. Myslime Gjoka