BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall proçedurën e levizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

 

 

 

  • Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik Kategoria e pagës II-b
  • Përgjegjës, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit , Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria III-a

                                                                                                            

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne kategorine e mesme dhe te ulet drejtuese. (1)