BASHKIA SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës III-b
  • 1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës IV-a
  • 1 (një) Specialist, Ndihmës Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Nj.Admin Bërdicë), kategoria e pagës III-b
  • 1 (një) Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-b
  • 1 (një) Specialist, Sektori i Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme Sociale, kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ të ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

  • 1 (një) Përgjegjës, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria III-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fw_ Per publikim ne web – Mundesi punesimi