BASHKIA SHKODËR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,

Në përfundim të afatit të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim :

– Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën vijuese të konkurimit janë:

 

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,

kategoria e pagës IV-a

1. Juljana Cepi

2. Marie Pergjini

 

-1 (një) Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

kategoria e pagës III-b

1. Xhevahir Heta