BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 25, te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil  i
ndryshuar, si dhe te Kreut II, III, IV dhe VII, te Vendimit Nr. 243. date 18/03/2015,
Bashkia Shijak shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil per
pozicionct:

• 1 Specialist (per burimet njerezore )

ne Drejtorine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kategoria e pages IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE