BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26., te ligjit 152/2013 “Per nepurresin civil” i ndryshuar si dhe te Kreut
III, te Vendimit Nr. 242. date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave. ”Per plotesimin e
vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”. Njesia e Menaxhimit te
Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak, ne perfundim te verifikimit paraprak te
kandidateve, per permbushjen e kushteve dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen
per konkurrim, njofton se
kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit per proceduren e
ngritjes ne detyre per pozicionin

  • Pergjegjes ne Sektorin e Auditit te Brendshem , eshte:

1. Arjola Rama

Testimi me shkrim do te zhvillohet , ne ambjentet e Bashkise Shijak me date 16.05.2024
ora 14.oo , kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vlersimin me shkrim me shume se
gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje.