BASHKIA SELENlCE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te
Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per plotesimin  e vendeve te lira ne
kategorine e mesme drejtuese. Njesia e Menaxhimit te Burimeve Nierezore ne Bashkine Selenice, ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te pranimit ne sherbim civil dhe kerkesave te
vecanta te shpallura per shpalljen per konkurrim, niofton se:

Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit per proceduren e pranimit ne
sherbimin civil per pozicionin:

Drejtor Drejtorie ne Drejtorine e Integrimit Europian dhe Projektimit eshte  Fation Devolli 

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 11.03.2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Selenice.

Testimi me goje  do te zhvillohet ne daten 12.03.2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Selenice.