Bashkia Selenicë – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Selenicë procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim në shërbim civil për pozicionin:

  • Specialist Agronom -Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve -Kullotave, pranë Bashkisë Selenicë (Kategoria e Pages IV/a)

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  1.specilaist agronom