BASHKIA SELENICË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Selenicë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Pyjeve dhe Menaxhimit të Kullotave

-Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

  • Veteriner – Sektori i Këshillimit dhe Shërbimeve Bujqësore, Shërbimit Veterinar, Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Ujitjes dhe Kullimit 

-Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit