BASHKIA RROGOZHINË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 20 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 118, datë 05.03.2014, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Rrogozhine, shpall procedurat e ngritjes në detyrë  dhe pranimit jashtë  shërbimit civil për pozicionin:

 

Sekretar i pergjithshem     Kategoria e pagës  I-B.

 

Lloji i diplomës “Juridike /Ekonomike/.

Niveli minimal i diplomes “ Master Shkencor/DND.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : formulari i shpalljes (Sekretari i pergjithshem)