BASHKIA RROGOZHINË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin,

  • “Personel zjarrëfikës/” niveli bazë

Njësia përgjegjëse në Bashkine Rrogozhinme, në përfundim të procedurës së konkurimit, njofton se kandidati i cili renditet me pikët e duhura për pranim në shërbimin e MZSH-së :

1. Z. Altin Thartori