BASHKIA PUSTEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Pustec, shpall procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionet:

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Tatim-Taksave
  • Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
  • Përgjegjës i Sektorit I Planifikimit Urban
  • Përgjegjës i Emergjencave Civile
  • Përgjegjës i Sektorit te Bujqesise
  • Kryeinspektor
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje-Pergjegjes-Bashkia Pustec