BASHKIA PUSTEC – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkin Pustec në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura per pozicionet :

Lloji i diplomës “” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

  1. Specialist për Prokurimet + IT                                                                                1 Pozicion
  2. Specialist ne Sektorin e kordinimit, evropian dhe ndihmes se huaj                1 Pozicion
  3. Specialist Veteriner                                                                                                    1 Pozicion
  4. Specialist sherbimesh sociale , te drejtat e femijve etj                                        1 Pozicion

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil nga jashte.