Bashkia Pustec REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Pustec

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “Specialiste Mjedisi”,

Lloji i diplomës “” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional” 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkia Pustec , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit:

Znj. Andoneta Jankulla

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkia Pustec në datën 10.09.2020 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.