BASHKIA PUSTEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , si dhe të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore konstatoi se pas perfundimit te afatit te dorezimit te dokumentave, ne daten 19.12.2023, per fazen e pranimit nga jashte per pozicionin:

 

1. Specialist sherbimi PAK drejtat e femij dhe per dhunen ne familje.– kategoria IV-a;

 

 

Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte :

 

1. Tanja Trajko

 

 

 

A. Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 26.12.2023 ne oren 11.00 ne ambjentet e Bashkise Pustec.