Bashkia Puke Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Kreut II,  dhe III të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Puke , shpall procedurat e levizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

 

1 (nje) Drejtor i Dr. I Urbanistikes dhe Planifikim te Territotit,  Kategoria e pages II-b, -(ing.)

5 (pese ) Specialist  inxhinier ne Drejtorine e Administrimit te Territorit i Dr. I Urbanistikes dhe Planifikim te Territotit,  Kategoria e pages IV- a, -(ing.)

2 (dy) Specialist  i Sektorit te Zhvillimit Rural dhe Bujqesise. Kategoria e pages IV- a

  2 (dy)Specialistë të  Ndihmës ekonomike në Bashki dhe  Njësi Administrative, – kategoria IV-a

  1( nje) Specialist i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike – kategoria IV-a.

  1( nje ) Specialist i Njesisë së Koordinimit me BE-  kategoria IV-a.

  1( nje) Specialist i Njesisë për Mbrojtjen e Fëmijeve.

3( tre)Specialist finance – prane Bashkisë Pukë  dhe Njësive Administrative, kategoria IV-a

1( nje) Specialist i marrëdhënieve me publikun dhe   koordinator i informimit,  kategoria IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Fw__Vende_Vakante