BASHKIA PRRENJAS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Prrenjas shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Administrimit Financiar/Kategoria e pagës II-B. 

Lloji i diplomës “Ekonomik” Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :  shpallje drejtori i finances_

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Transportit/Kategoria e pagës II-B. Lloji i diplomës “Shkenca inxhinierike/ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “ Master Shkencor’

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje drejtori i transportit_

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Urbanistikës dhe Zbatimit të Politikave të BE-së/ Kategoria e pagës II-B. Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike” . Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor

    Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje urbanistika_