BASHKIA POLIÇAN,REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

v 2 (dy) Inspektor ndertimi kategoria e pagës IV/a,

 

Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë Z. Armando Hindersha dhe Z. Ramadan Baze.

 

 

 

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 02.04.2023 në orën 09:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

 

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 03.04.2023 në orën 11:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

v I (një) Specialist i emergjencave civile, kategoria e pagës IV/a ,

 

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshtë Z.Klement Zeqo

 

 

 

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 02.04.2023 në orën 09:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

 

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 03.04.2023 në orën 11:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

v I (një) Specialist IT, kategoria e pagës IV/a,

 

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshtë Z.Irlis Buzo

 

 

 

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 02.04.2023 në orën 09:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

 

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 03.04.2023 në orën 11:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.