BASHKIA POLIÇAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, ‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar).

 

Institucioni Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionet:

 

  • Drejtor i Mjedisit dhe Administrimi të Pyjeve, kategoria e pagës II/b.
  • Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit Financiar dhe Aseteve.
  • Specialist e menaxhimit të pyjeve, kategoria e pagës IV/a,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Bashkia Poliçan