BASHKIA POLIÇAN, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

  •  Përgjegjës Sektori Auditi, kategoria e pagës III- a/1

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.

  •  Kryeinspektor ndërtimi, kategoria e pagës III- b

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.

  •  (2) Specialist auditi kategoria e pagës IV/a,

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.