BASHKIA POLIÇAN, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

v I (një) Specialist arkitekt, kategoria e pagës IV/a,

 

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshtë Znj. Ixhena Gojka.

 

 

 

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 21.09.2023 në orën 10:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

 

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 22.09.2023 në orën 12:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.