BASHKIA POGRADEC, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 15 të ligjit nr.89/2022 “ Për Policinë Bashkiake ”, neni 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002 “Për caktimin e strukturës së numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,

 

 

1 (Një) Pozicion – Punonjës i Policisë Bashkiake, pranë Policisë Bashkiake, Drejtoria e Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit,

 

Kandidati fitues është:

1. Z. Romeo Kadilli