BASHKIA POGRADEC, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Ne mbeshtetje te ligjit nr.139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, pike 1 te nenit 18 te ligjit nr. 152/2023 “Per nepunesin civil, i ndryshuar  pikes 2 te vendimit nr.108, date 26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne sherbimin civil”, Vendimit te Kryetarit te Bashkise nr.9, date 11.01.2024 “Per miratimin e struktures, organikes dhe kategorizimit te pozicioneve te punes te Bashkise Pogradec, Njesive Administrative dhe i nstitucioneve ne varesi per vitin 2024”, Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.140, date  28.12.2023, “Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024.

  • PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

 

PER ME TEPER INFORMACION KLIKONI NE LINKUN NE LINKUN BASHKENGJITUR:  plani trajnimit 2024