BASHKIA PEQIN – VENDE TE LIRA PUNE

Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe TIK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Peqin shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe TIK – Kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje_bashkia_Peqin