BASHKIA PEQIN – SHPALLJE FITUESI

Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe TIK

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Burimeve Njerezore te Bashkise Peqin, në përfundim të procedurës së levizjes paralele njofton se kandidati fitues është :

  1. Gentian CANI