BASHKIA PEQIN, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë:

Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Peqin, në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil, për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës në Bashkinë Peqin, njofton se: – kandidati fitues është:

 

1. Zj. Ilda Sallufi