BASHKIA PEQIN, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Mbeshtetur ne Ligjin nr. 139/2015, date 17.12.2025 “Per veteqeverisjen vendore” Ligjin nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, Neni 18, Vendimin e Keshillit te Ministarve, nr.108, date 26.02.2014 “Per Planin vjetor te pranimit ne sherbimin civil” si dhe Vendimin e Keshillit te Bashkise Peqin nr.71 date 28.12.2023, “Per miratimin e numrit te punjonesve te Bashkise Peqin, institucioneve te varesise dhe njesise administrative” per vitin 2024.

Vendosi:

  • MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TE PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: plani pranimit