BASHKIA MIRDITE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë.18.03.2015,  ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, 

Bashkia Mirditë shpall procedurat për plotësimin e një vendi të lirë pune  në kategorinë e Mesme  drejtuese në këtë pozicion: 

  •   Drejtor – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Tatim Taksave 
  •  Drejtor i Drejtorisë Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Qytetarët , Kategoria e mesme II.b. 

  Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Mirditë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe Pranim të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil  për pozicionin : 

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të territorit. Kategoria e pagës II-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA MIRDITE 3 BASHKIA MIRDITE 2 BASHKIA Mirdite 1