BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12.2015, Nësia Përgjegjëse e B.Njrëzore, pas procedurave të kryera,konform bazës ligjore e normative të sipërcituara, shpall se për pozicionin e punës:

1). “P/Marrëdhënjeve me publikun”

Kandidati  fitues  ,në fazen përmbyllse të  procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për ngritjen në detyrë  dhe pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë ,që  ka fituar e do të emrohet në detyrë është :

     1.Zj. Nertila Beqiri