BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele ,periudhen e proves dhe emrimin në kategorinë ekzekutive të nëpunësve civil ”ndyshuar me VKM 746 dt.19.12.2019, Nësia Përgjegjëse e B.Njrëzore, pas procedurave të kryera,konform bazës ligjore e normative të sipërcituara, shpall se për pozicionin e punës:

1).  “Specialist i Njësisë për kordinimin e Integrimit në BE dhe ndihmes së huaj” :                                       

Se :  Pas kryrjes së procedurës së plotë, shpallje pozicion pune ,klasifikim paraprak ,  vijuar me  fazen përmbyllse të  procedurës së konkurimit (testim me shkrim dhe intervisten e strukturuar me gojë),   Komiteti  I përhershëm  për  pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë ,shpall fitues  mbi 70 pikë 2 konkurente  :

 

  1. Gjovalin Marfana 74 pike
  2. Xhuljana Dedaj 73 pike

 

    Njësia përgjegjëse e burimeve Njërëzore, brenda 5 ditëve punë, nga data e shpalljes fituesit , të bëje ofrimin për  emërimin në detyrë të përsonit përkatës-kandadatit  të renditur i pari,ndërkohë aplikantja e dyte, të trajtohet conform rregullave të SHC .