BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese të nepunsve civil”ndryshuar me VKM 748 dt.18.12.2018 ”,  Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  1. “P/sektori për marrëdhënjet me jashtë/publikun dhe TIK”
  • Bashkia Mirditë.

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazen e testimit me shkrim janë:

  1. Nertila Beqiri

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet me dt.09.01.2020, në zyren e K/Bashkise , ora 13.00. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me dt.13.01.2020.

Në rast ndryshimesh për arsye të ndryshme,njoftimi do bëhet npërmjet postes elektronike