BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsve civil” ”,  sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  •  “Specialist per shqyrtimin, trajtimin dhe adresimin e ankesave qytetare”-sektori I marredhenjeve me publikun-Bashkia Mirditë.

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015.