BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të nenit 8/2 e vijues të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”,
të ndryshuar, të nenit 14 e vijues i Ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, si dhe të
nenit 5 e vijues të VKM-së 452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të
policisë bashkiake”

Bashkia e Mat shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira:

  • Polic në Policinë e Bashkisë Mat (10 policë)
    Kryeinspektor dhe Inspektor në Policinë e Bashkisë Mat (1 kryeinspektor dhe 1
    inspektor)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje_Policia bashkiake