BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te
pikes 31 te Kreut II, te Vendimit Nr. 242, dare 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per
plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar

  • Përgjegjës i Sektorit të Taksës së Pronës
    Kategoria e pagës III-a/1

Njesia pergjegjese ne Bashkine Mat ne perfundim te procedures se konkurrimit per levizjen
paralele, njofton se kandidati fitues eshte:  Rasim Noj (77 pike)