BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin ”Specialist I Emergjencave Civile në Sektorin e Emergjencave Civile ”, Bashkia Mat
– Kandidati fitues është :
– 1. Z. Eduart Brahilika (89 pikë) .