BASHKIA MAT, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

  • Specialist i taksës vendore, në Sektorin e Taksave Vendore, në Drejtorinë Juridike dhe
    Taksave Vendore – Kategoria e pagës IV-a
    Kandidati fitues është:
    1. Jurgen Sela me 71 pikë