BASHKIA MAT, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të të pikës
31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e
vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  • Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave
    Kategoria e pagës II-b

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen në
detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil, njofton se
kandidati fitues është: 1. Nezir Sinani (76 pikë)