BASHKIA MALLAKASTËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22 dhe 26 pika 4  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë ,pranimin në shërbimin civil,periudhën e provës dhe emërimin e përkohshëm”, ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ,në Bashkinë Mallakastër,njofton se në përfundim të procedurës të pranimit nga jashtë , për pozicionet:

 

  1. Përgjegjës Sektori i Emergjencave Civile ,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me  Publikunkategoria III-a/1 , shpallet fitues Izet Ymeraj

 

  1. Specialist Sektori i Emergjencave Civile ,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me  Publikunkategoria IV-b,shpallet fitues Lame Zotaj