BASHKIA MALLAKASTËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015,date 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07 2019 ”Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhë Shpetimin”, “Emërimi,lirimi dhe përjashtimi i personelit të Shërbimit të MZSH-së”, VKB nr.61 datë 21.12.2023”Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Mallakastër,VKB Nr.64 datë 21.12.2023’’ Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe buxhetit të vitit 2024 ”; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr. 1290/1 Prot,datë 28.12.2023, dhe Vendimin Nr.10 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës, organikës, kategoritë/klasat e pagave për punonjësit e Bashkisë Mallakastër, institucioneve në varësi, funksioneve të transferuara dhe të deleguara për vitin 2024, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër, njofton se nga shpallja e datës 08.02.2024 për proçedurën e pranimit në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri në nivelin bazë rezulton se kandidat fitues i vlerësimit për proçedurën e pranimit në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri në nivelin bazë është :

1. Për pozicionin: Luftues/Shpëtues në Sektorin e MZSH-së shpallet fitues: Z.Denis Hysenaj.