BASHKIA MALIQ – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ”ose te barazvlefshem

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 • 2 Pozicione :
 • -“Ekonomist i Taksave ”, ne Njesine Administrative Libonik – kategoria IV-a.
 • -“Ekonomist i Taksave ”, ne Njesine Administrative Moglice – kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Ekonomist i Taksave

 

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 2 – Pozicione  “Inspektor Arketim Maliq”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Inspektor Taksash Arketim Maliq

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 4 – Pozicione “Specialist Inspektor Tatimor Bashki”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Inspektor Tatimor Bashki

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 6 – Pozicione:
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pojan ”,  ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Vreshtas ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Gore”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist ins.T Njesite

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Administrator Shoqeror ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Administrator Shoqeror

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Agronom Kadaster, Njesia Administrative Vreshtas ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Agronom Kadaster NjA Vreshtas

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Agronom Kadaster, Mbrojtja e Bimeve ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Agronom Kadaster, Mbrojtja e Bimeve

 

 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e te Ardhurave  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Drejtorine e Teknologjise dhe Informacionit  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine Mekanike –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Rrugeve  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Sherbimit Publik   –  kategoria e pages II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni Drejtoret

 

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1 Pozicion  “Inxhinier per Ndertesa e Pune Publike ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Inxhinier per Ndertesa e Pune Publike

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • “Koordinator Integrimi ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Kordinator Integrimi

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • “Logopedist ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Logopedist

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1 Pozicion  “Nepunes Finance Buxheti”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Nepunes Finance Buxheti

 

 

 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Finances Kontabilitet Buxhet  –  kategoria e pages III-a/1;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Kontrollit te Biznesit   –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Njesive Administrative  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Prokurimeve Publike  –  kategoria e pages III-a/1;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Planifikimit e Territorit   –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Strehimit  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes Zyre IT dhe Promovimit  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin e Bujqesise  –  kategoria e pages III-b;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni Pergjegjesat

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem 

 • 1.“Psikolog ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Psikolog

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Punonjes per Mbrojtjen e Femijeve PMF ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Punonjes per mbrojtjen e Femijeve

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Punonjes Social ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Punonjes Social

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 2  (dy) Pozicione  “Specialist Auditi”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Auditi

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor” ose te barazvlefshem

 • 1 – Pozicion  “Specialist Ekonomist Vleresim Prona”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Ekonomist Vleresim Prona

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist per Emergjencat Civile”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist Emergjenca civile

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist i Marredhenieve me publikun ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist i Marredhenive me publikun

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Koordinim Donatore ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Koordinim Donatore

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Programues Baze te dhenash ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Programues Baze te dhenash

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Ushqimi dhe Higjene”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist Ushqimi dhe Higjene