BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 2 pozicione:

  • “Specialist IT ” –Sektori i Burimeve Njerezore, Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës III-b.
  • “Specialist IT ” –Zyra me një Ndalesë, Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës III-b.

Për të dy Procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil)  aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e Dokumenteve: 26.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL Specialist IT