BASHKIA MALËSI E MADHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA MALËSI E MADHE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  

Drejtor i Sherbimeve Publike

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Malesi e Madhe në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

-Nuk ka kandidat te kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit

Konkurimi do vazhdoj me Proceduren e Ngritjes ne Detyre